AZ-Landesgruppe Bayern

Siegerliste AEV 2011

LandessiegerLandessieger Weichfresser E. Kriebel AZ 5571  Hausrotschwanz
Landessieger Cardueliden U. Hofbeck AZ 44322  1,0 Magellanzeisig
Landessieger Mutanten A. Erner AZ 26007  Birkenzeisig schwarzkobalt
Landessieger Cardueliden Jugend C. Frommberger AZ 49914  Hausgimpel Phaeo
Beste Gesamtleistung E. Kriebel AZ 5571  

Wanderpokale

Beste AZ-OG der Sparte AEV AZ-OG 416 Dingolfing
Meisteingelieferte Vögel einer AZ-OG der Sparte AEV AZ-OG 274 Rottenburg

Landesgruppensieger

Landesgruppe 1 E. Kriebel AZ 5571  1,0 Goldammer
Landesgruppe 3 M. Baumann AZ 15462  Tannenmeise
Landesgruppe 4 E. Kriebel AZ 5571  siehe Landessieger
Landesgruppe 5 L. Sedlbauer AZ 19867  1,0 Steinrötel
Landesgruppe 6 R. Dominsky AZ 40393  Himalayakreuzschnabel
Landesgruppe 7 H. Dietlein AZ 46164  0,1 Gimpel große Art
Landesgruppe 8 R. Gruber AZ 13614  1,0 Hakengimpel
Landesgruppe 9 G. Valentin AZ 19670  1,0 Grünling
Landesgruppe 10 E. Kriebel AZ 5571  Birkenzeisig cabaret
Landesgruppe 11 W. Singer AZ 34360  0,1 Girlitz
Landesgruppe 12 U. Hofbeck AZ 44322  siehe Landessieger
Landesgruppe 13 A. Erner AZ 26007  siehe Landessieger


Gruppensieger

Gruppe 2 E. Kriebel AZ 5571  1,0 Goldammer
Gruppe 6 M.  Baumann AZ 15462  1,0 Mönchsgrasmücke
Gruppe 8 W. Jendrzejzyk AZ 4739  Zaunkönig
Gruppe 9 M. Baumann AZ 15462  Tannenmeise
Gruppe 10 E. Kriebel AZ 5571  Hausrotschwanz
Gruppe 11 M. Herrmann AZ 28907  1,0 Blaukehlchen
Gruppe 12 R. Gruber AZ 13614  Seidenschwanz
Gruppe 14 L. Sedlbauer AZ 19867  1,0 Steinrötel
Gruppe 15 R. Dominsky AZ 40393  Himalayakreuzschnabel
Gruppe 17 H. Dietlein AZ 46164  0,1 Gimpel große Art
Gruppe 19 G. Valentin AZ 19670  0,1 Erlenzeisig
Gruppe 20 D. Ruffershöfer AZ 14955  1,0 Hausgimpel
Gruppe 22 R. Gruber AZ 13614 1,0 Hakengimpel
Gruppe 23 G. Valentin AZ 19670 1,0 Grünling
Gruppe 24 R. Dominsky AZ 40393 1,0 Chinesengrünling
Gruppe 25 J. Brütting AZ 5633  Bluthänfling
Gruppe 26 E. Kriebel AZ 5571  Birkenzeisig cabaret
Gruppe 27 W. Singer AZ 34360  0,1 Girlitz
Gruppe 28 H. Schwarz AZ 39841  1,0 Mozambiquegirlitz
Gruppe 29 F. Garcia AZ 38644  1,0 Gelbbauchgirlitz
Gruppe 30 G. Valentin AZ 19670  1,0 Erlenzeisig
Gruppe 31 U. Hofbeck AZ 44322  1,0 Magellanzeisig
Gruppe 32 H. Dietlein AZ 46164  Stieglitz groß
Gruppe 35 H. Dietlein AZ 46164  0,1 Gimpel braunpastell
Gruppe 36 C. Frommberger AZ 49914  1,0 Hausgimpel Phaeo
Gruppe 37 A. Heiniger AZ 1133  1,0 Grünfink achat
Gruppe 38 A. Erner AZ  26007  Birkenzeisig schwarzkobalt
Gruppe 39 W. Karl AZ 42662  0,1 Magellanzeisig pastell

Medaillenspiegel:

Name AZ-Nr. LS LGS GS Gold Silber Bronze
M. Baumann AZ 15462  0  1  1  0  0  0
J. Brütting AZ 5633  0  0  1  0  0  0
H. Dietlein AZ 46164  0  1  2  0  0  0
R. Dominsky AZ 40393  0  1  1  0  0  0
A. Erner AZ 26007  1  0  0  0  0  0
C. Frommbeger AZ 49914  1  0  0  0  0  0
F. Garcia AZ 38644  0  0  1  0  0  0
R. Gruber AZ 13614  0  1  1  0  0  0
A. Heininger AZ 1133  0  0  1  0  0  0
M. Herrmann AZ 40424  0  0  1  0  0  0
U. Hofbeck AZ 44322  1  0  0  0  0  0
W. Jendzejzyk AZ 4739  0  0  1  0  0  0
W. Karl AZ 42662  0  0  1  0  0  0
E. Kriebel AZ 5571 1  2  0  0  0  0
H. Kropfmüller AZ 11082  0  0  0  1  0  0
D. Ruffershöfer AZ 14955  0  0  1  0  0  0
P. Scharf AZ 14297  0  0  0  1  0  0
H. Schwarz AZ 39841  0  0  1  0  0  0
L. Sedlbauer AZ 19867  0  0  1  0  0  0
W. Singer AZ 34360  0  1  0  0  0  0
G. Valentin  AZ 19670  0  1  2  1  0  0