AZ-Landesgruppe Bayern

Siegerliste DWV 2009

Landessieger

 Landessieger  W. Schmid  AZ 33392  WS Grau
 Landessieger Gegengeschlecht  K.P. Huber AZ 44119   WS Gelbe , Weiße, Grauflügel Gg.
 Bester Jungvogel  W. Schmid  AZ 33392  WS Grau
 Bester Jungvogel Gegengeschlecht  M. Rauscher  AZ 45609  WS Hellgrün
 Bester Altvogel  W. Stieglmeier  AZ 42760  WS Dunkelblau
 Bester Altvogel Gegengeschlecht  K.P. Huber  AZ 44119  WS Gelbe , Weiße, Grauflügel Gg.

Landesgruppensieger

 Hellgrün  M. Rauscher  AZ 45609
 Hellgrün Gg.  ZG Van der Roost / Ittner  AZ 6728
 Hellblau  ZG Kölbl / Brandl  AZ 2370
 Hellblau Gg.  A. Preischl  AZ 1484
 Graugrün  ZG Van der Roost / Ittner  AZ 6728
 Graugrün Gg.  M. Rauscher  AZ 45609
 Grau  W. Schmid  AZ 33392
 Grau Gg.  W. Schmid  AZ 33392
 Normalvogel Dunkelfarben  ZG Kölbl / Brandl  AZ 2370
 Normalvogel Dunkelfarben Gg.  ZG Van der Roost / Ittner  AZ 6728
 Gelbe, Weiße, Grauflügel  H.G. Steidle  AZ 21753
 Gelbe, Weiße, Grauflügel Gg.  K.P. Huber  AZ 44119
 Ino  E. Thurner  AZ 22169
 Ino Gg  E. Thurner  AZ 22169
 Hellflügel  W. Stieglmaier  AZ 42760
 Zimt  ZG Stadler / Friedl  AZ 14186
 Zimt Gg.  H. Groshaußer  AZ 8764
 Zimtopalin  J. Schmid  AZ 07431
 Zimtopalin Gg.  H.G. Steidle  AZ 21753
 Opalin  H. Rosenau  AZ 18531
 Opalin Gg.  W. Stieglmaier  AZ 42761
 Gelbgesicht  ZG Van der Roost / Ittner  AZ 6728
 Gelbgesicht Gg.  H. Lichtenwald  AZ 18070
 DF-Spangle + Neumutationen  W. Schmid  AZ 33392
 DF-Spangle + Neumutationen Gg.  J. Heilmeier  AZ 18163
 Lacewing  E. Holzer  AZ 15307
 Lacewing Gg.  H.G. Steidle  AZ 21753
 Rez.-Schecke  E. Holzer  AZ 15307
 Rez.-Schecke Gg.  H. Meixensperger  AZ 14771
 Austr. Schecke  B. Fischer  AZ 16912
 Austr. Schecke Gg.  W. Schmid  AZ 33392
 Spangle  W. Schmid  AZ 33392
 Spangle Gg.  F. Leiminger  AZ 42918
 Übrige Farben  W. Stieglmaier  AZ 42760
 Übrige Farben Gg.  W. Stieglmaier  AZ 42760
 Paare  H. Meixensperger  AZ 14771
 Kollektionen  H.G. Steidle  AZ 21753


Gruppensieger


 Hellgrün  M. Rauscher  AZ 45609
 Hellgrün Gg.  ZG Van der Roost / Ittner  AZ 6728
 Hellblau  ZG Kölbl / Brandl  AZ 2370
 Hellblau Gg.  A. Preischl  AZ 1484
 Graugrün  ZG Van der Roost / Ittner  AZ 6728
 Graugrün Gg.  M. Rauscher  AZ 45609
 Grau  W. Schmid  AZ 33392
 Grau Gg.  W. Schmid  AZ 33392
 Dunkelgrün  K.P. Huber  AZ 44119
 Dunkelgrün Gg.  F. Leiminger  AZ 42918
 Dunkelblau  ZG Kölbl / Brandl  AZ 2370
 Dunkelblau Gg.  ZG Van der Roost / Ittner  AZ 6728
 Gelbe  H.G. Steidle  AZ 21753
 Gelbe Gg.  K.P. Huber  AZ 44119
 Weiße  K.P. Huber  AZ 44119
 Grauflügel  M. Kufner  AZ 30403
 Lutino  E. Thurner  AZ 22169
 Lutino Gg.  H. Meixensperger  AZ 14771
 Albino  E. Thurner  AZ 22169
 Albino Gg.  H. Groshaußer  AZ 8764
 Opalin Hellflügel  W. Stieglmaier  AZ 42760
 Zimt Hellgrün  S. Huber  AZ 26704
 Zimt Hellgrün Gg.  ZG Stadler / Friedl  AZ14186
 Zimt Hellblau  F. Leiminger  AZ 42918
 Zimt Hellblau Gg.  F. Leiminger  AZ 42918
 Zimt Graugrün  H.G. Steidle  AZ 21753
 Zimt Graugrün Gg.  H. Groshaußer  AZ 8764
 Zimt Grau  ZG Stadler / Friedl  AZ 14186
 Zimt Grau Gg.  K.P. Huber  AZ 44119
 Zimt Dunkelfarben Gg.  K.P. Huber  AZ 44119
 Zimtopalin Hellgrün  N. Meindl  AZ 14794
 Zimtopalin Hellblau  H.G. Steidle  AZ 21753
 Zimtopalin Hellblau Gg.  F. Stegbauer  AZ 23863
 Zimtopalin Grau  J. Schmid  AZ 07431
 Zimtopalin Grau Gg.  J. Schmid  AZ 07431
 Zimtopalin Dunkelfarben  S. Huber  AZ 26704
 Opalin Hellgrün  N. Meindl  AZ 14794
 Opalin Hellgrün Gg.  N. Meindl  AZ 14794
 Opalin Hellblau  J. Heilmeier  AZ 18163
 Opalin Hellblau Gg.  ZG Van der Roost / Ittner  AZ 6728
 Opalin Graugrün  S. Huber  AZ 26704
 Opalin Graugrün Gg.  S. Huber  AZ 26704
 Opalin Grau  H. Rosenau  AZ 18531
 Opalin Dunkelfarben  H.G. Steidle  AZ 21753
 Opalin Dunkelfarben Gg.  W. Stieglmaier  AZ 42761
 Gelbgesicht Normal  ZG Van der Roost / Ittner  AZ 6728
 Gelbgesicht Normal Gg.  F. Leiminger  AZ 42918
 Gelbgesicht Zimt  H.G. Steidle  AZ 21753
 Gelbgesicht Zimt Gg.  H. Lichtenwald  AZ 18070
 Gelbgesicht Opalin  Th. Käfer  AZ 01893
 DF-Spangle Gelb  Th. Käfer  AZ 01893
 DF-Spangle Gelb Gg.  J. Heilmeier  AZ 18163
 DF-Spangle Weiß  W. Schmid  AZ 33392
 Neumutationen + Halbseiter  W. Stieglmaier  AZ 42760
 Lacewing Gelb  E. Holzer  AZ15307
 Lacewing Gelb Gg.  H.G. Steidle  AZ 21753
 Lacewing Weiß  H. Lichtenwald  AZ 18070
 Lacewing Weiß Gg.  H. Lichtenwald  AZ 18070
 Rez.-Schecke Hellgrün  E. Holzer  AZ 15307
 Rez.-Schecke Hellblau  H.G. Steidle  AZ 21753
 Rez.-Schecke Hellblau Gg.  H.G. Steidle  AZ 21753
 Rez.-Schecke Graugrün  H. Meixensperger  AZ 14771
 Rez.-Schecke Graugrün Gg.  H. Meixensperger  AZ 14771
 Rez.-Schecke Grau  E. Thurner  AZ 22169
 Rez.-Schecke Dunkelfarben  H. Meixensperger  AZ 14771
 Rez.-Schecke Dunkelfarben Gg.  A. Preischl  AZ 1484
 Austr.-Schecke Hellgrün  W. Schmid  AZ 33392
 Austr.-Schecke Hellblau  K.P. Huber  AZ 44119
 Austr.-Schecke Graugrün  B. Fischer  AZ 16912
 Austr.-Schecke graugrün Gg.  F. Leiminger  AZ 42918
 Austr.-Schecke Grau  H. Groshaußer  AZ 8764
 Austr.-Schecke Grau Gg.  H. Lichtenwald  AZ 18070
 Austr.-Schecke Dunkelfarben  K.P. Huber  AZ 44119
 Austr.-Schecke Dunkelfarben Gg.  K.P. Huber  AZ 44119
 Spangle Hellgrün  M. Kufner  AZ 30403
 Spangle Hellblau  W. Schmid  AZ 33392
 Spangle Hellblau Gg.  E. Holzer  AZ 15307
 Spangle Graugrün  H.G. Steidle  AZ 21753
 Spangle Grau  F. Leiminger  AZ 42918
 Spangle Dunkelfarben  M. Kufner  AZ 30403
 Spangle Dunkelfarben Gg.  F. Stegbauer  AZ 23863
 Schwarzaugen  J. Heilmeier  AZ 18163
 Hauben  W. Stieglmaier  AZ 42760
 Hauben Gg.  W. Stieglmaier  AZ 42760
 Paare 1 - 5  A. Preischl  AZ 1484
 Paare 6 + 7 + 14  H. Meixensperger  AZ 14771
 Paare 8 + 15 + 18  H. Meixensperger  AZ 14771
 Paare alle Übrige  H.G. Steidle  AZ 21753
 Kollektionen 1 - 5  H.G. Steidle  AZ 21753
 Kollektionen 6 + 7 + 14  E. Holzer  AZ 15307
 Kollektionen 8 + 15 + 18  E. Holzer  AZ 15307
 Kollektionen alle Übrigen  H. Meixensperger  AZ 14771