AZ-Landesgruppe Bayern

Siegerliste AFZ 2011

LandessiegerLandessieger Farbenkanarien Lipochrom  J. Hirschberger AZ  4409  FK rot 
Landessieger Farbenkanarien Melanin  S. Kratochvil AZ 13657  FK phaeo
Landessieger Positurkanarien 1  W. Jendrzejzyk AZ 4739  Japan Hoso
Landessieger Positurkanarien 2  ZG Lieb-Hofmann AZ 3187  Norwich
Landessieger Jugend  P. Öxler AZ 49177  
Beste Gesamtleistung  ZG Lieb-Hofmann AZ 3187  


Landesgruppensieger

 Gruppe 1 - aufgehellte Vögel 1  J. Hirschberger  AZ 4409  FK rot 
 Gruppe 2 - aufgehellte Vögel 2  A. Rozek  AZ 10136  FK rot ivoor
 Gruppe 3 - aufgehellte Vögel 3  S. Eigner  AZ 49714  FK gelb mosaik
 Gruppe 4 - Schwarzvögel 1  ZG Lieb-Hofmann  AZ 3187  FK schwarz gelb
 Gruppe 5 - Schwarzvögel 2  C. Gastager  AZ 10873  FK schwarz rot mosaik
 Gruppe 6 - Schwarzvögel 3  A. Rozek  AZ 10136  FK grauflügel
 Gruppe 7 - Achatvögel 1  W. Harrer  AZ 17132  FK achat gelb
 Gruppe 8 - Achatvögel 2  W. Harrer  AZ 17132  Fk achat gelb ivoor
 Gruppe 9 - Achatvögel 3  S. Eigner  AZ 49714  FK achat opal
 Gruppe 10 - Braunvögel 1  W. Harrer  AZ 17132  FK braun weiß
 Gruppe 12 - Braunvögel 3  S. Kratochvil  AZ 13657  FK phaeo
 Gruppe 13 - Isabellvögel 1  A. Rozek  AZ 10136  FK isabell rot
 Gruppe 14 - Isabellvögel 2  K. Fleischmann  AZ 25667  FK isabell rot mosaik
 Gruppe 15 - Isabellvögel 3  H. Fick  AZ 40339  FK satinet
Rassensieger Positurkanarien      
 Scotch  H. Hobmaier  AZ 37555  Scotch lipochrom
Japan Hoso  W. Jendrzejzyk  AZ 4739  Japan Hoso lipochrom
 Yorkshire  ZG Lieb-Hofmann  AZ 3187  Yorkshire Intensiv Altvogel
 Lancashire  W. Harrer  AZ 17132  Lancashire Coppy
 Norwich  ZG Lieb-Hofmann  AZ 3187  Norwich intensiv
 Deutsche Haube  M. Wunderle  AZ 48563  Deutsche Haube lipochrom
 Gloster  N. Schadler  AZ 42742  Gloster corona schimmel melanin
 Border  J. Feld  AZ 21976  Border intensiv melanin
 Fife  G. Ecker  AZ 37079  Fife intensiv melanin
 Raza Espanola  W. Jendrzejzyk  AZ 4739  Raza Espanola melanin
Landesgruppensieger Positurkanarien      
Gloster corona intensiv  N. Schadler  AZ 42742  Gloster corona intensiv
Gloster corona schimmel  N. Schadler  AZ 42742  Gloster corona schimmel melanin
Gloster corona weißgrundig  ZG Lieb-Hofmann  AZ 3187  Gloster corona weißgrundig
Gloster consort intensiv  ZG Lieb-Hofmann  AZ 3187  Gloster consort intensiv
Gloster consort schimmel  B. Seiler  AZ 48057  Gloster consort schimmel gescheckt
Gloster consort weißgrundig  B. Seiler  AZ 48057  Gloster consort weißgrundig
Border intensiv  J. Feld  AZ 21976  Border intensiv melanin
Border schimmel  K.-H. Willi  AZ 39429  Border intensiv lipochrom
Fife intensiv  G. Ecker  AZ 37079  Fife intensiv melanin
Fife schimmel  J. Feld  AZ 21976  Fife schimmel melanin
Fife weißgrundig  A. Wunderle  AZ 24989  Fife weißgrundig


Gruppensieger

 FK weiß  A. Wunderle  AZ 24989
 FK gelb  F. Stauner  AZ 17218
 FK rot  J. Hirschberger  AZ 4409
 FK gelb ivoor  A. Haberstroh  AZ 40424
 FK rot ivoor  A. Rozek  AZ 10136
 FK gelb mosaik  S. Eigner  AZ 49714
 FK rot mosaik  W. Tomann  AZ 44198
 FK schwarz weiß  K. Pfattner  AZ 48539
 FK schwarz gelb  ZG Lieb-Hofmann  AZ 3187
 FK schwarz rot  J. Feld  AZ 21976
 FK schwarz gelb mosaik  ZG Lieb-Hofmann  AZ 3187
 FK schwarz rot mosaik  C. Gastager  AZ 10873
 FK schwarz pastell  W. Harrer  AZ 17132
 FK schwarz opal  ZG Lieb-Hofmann  AZ 3187
 FK grauflügel  A. Rozek  AZ 10136
 FK schwarz kobalt  W. Harrer  AZ 17132
 FK achat weiß  W. Harrer  AZ 17132
 FK achat gelb  W. Harrer  AZ 17132
 FK achat rot  H. Fick  AZ 40339
 FK achat gelb ivoor  W. Harrer  AZ 17132
 FK achat rot mosaik  K. Fleischmann  AZ 25667
 FK achat pastell  W. Harrer  AZ 17132
 FK achat opal  S. Eigner  AZ 49714
 FK braun weiß  W. Harrer  AZ 17132
 FK phaeo  S. Kratochvil  AZ 13657
 FK isabell gelb  L. Sedlbauer  AZ 19864
 FK Isabell rot  A. Rozek  AZ 10136
 FK isabell rot mosaik  K. Fleischmann  AZ 25667
 FK satinet  H. Fick  AZ 40339
Gruppensieger Positurkanarien    
 Scotch lipochron  H. Hobmaier  AZ 37555
 Japan Hoso lipochrom  W. Jendrzejzyk  AZ 4739
 Japan Hoso melanien  W. Jendrzejzyk  AZ 4739
 Yorkshire intensiv  ZG Lieb-Hofmann  AZ 3187
 Yorkshire schimmel  ZG Lieb-Hofmann  AZ 3187
 Yorkshire intensiv Altvogel  ZG Lieb-Hofmann  AZ 3187
 Yorkshire schimmel Altvogel ZG Lieb-Hofmann  AZ 3187
 Lancashire Coppy  W. Harrer  AZ 17132
 Lancashire Plainhead  W. Harrer  AZ 17132
 Norwich intensiv  ZG Lieb-Hofmann  AZ 3187
 Norwich schimmel  ZG Lieb-Hofmann  AZ 3187
 Norwich schimmel Altvogel  ZG Lieb-Hofmann  AZ 3187
 Deutsche Haube lipochron  M. Wunderle  AZ 48563
 Gloster corona intensiv  N. Schadler  AZ 42742
 Gloster corona schimmel 
 lipochron
 N. Schadler  AZ 42742
 Gloster corona schimmel gescheckt  B. Seiler  AZ 48057
 Gloster corona schimmel melanin  N. Schadler  AZ 42742
 Gloster corona weißgrundig  ZG Lieb-Hofmann  AZ 3187
 Gloster corona weißgrundig Altvogel  ZG Lieb-Hofmann  AZ 3187
 Gloster consort intensiv  ZG Lieb-Hofmann  AZ 3187
 Gloster consort schimmel lipochron  N. Schadler  AZ 42742
 Gloster consort schimmel gescheckt  B. Seiler  AZ 48057
 Gloster consort schimmel melanin  N. Schadler  AZ 42742
 Gloster consort weißgrundig  B. Seiler  AZ 48057
 Border intensiv lipochrom  K.-H. Will  AZ 39429
 Border intensiv melanin  J. Feld  AZ 21976
 Fife intensiv lipochrom  E. Hesselbach  AZ 13812
 Fife intensiv gescheckt  E. Hesselbach  AZ 13812
 Fife intensiv melanin  G. Ecker  AZ 37079
 Fife schimmel lipochrom  E. Hesselbach  AZ 13812
 Fife schimmel gescheckt  G. Ecker  AZ 37079
 Fife schimmel melanin  J. Feld  AZ 21976
 Fife weißgrundig  A. Wunderle  AZ 24989
 Fife weißgrundig Altvogel  A. Stark  AZ 252
 Raza Espanola lipochrom  W. Jendrzejzyk  AZ 4739
 Raza Espanola melanin  W. Jendrzejzyk   AZ 4739